CÁC MẪU KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NỘI BỘ

 Rất nhiều doanh nghiệp tự hỏi rằng : Tại sao chất lượng nội bộ của công ty mình chưa đạt hiệu quả tốt nhất? Đó là vì doanh nghiệp bạn chưa có mẫu kế hoạch đào tạo nội bộ phù hợp.

Phần mềm quản trị doanh nghiệp AMIS.VN xin gửi bộ biểu mẫu kế hoạch đào tạo nội bộ gồm 4 loại: 

  • Kế hoạch đào tạo theo năm
  • Kế hoạch đào tạo theo chức danh
  • Kế hoạch đào tạo tổng quát
  • Kế hoạch huấn luyện

Chúc Anh/ Chị thành công

NHẬN TÀI LIỆU MIỄN PHÍ