BÍ QUYẾT QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

ebook-quan-tri-chien-luoc

Bộ cẩm nang toàn diện về quản trị chiến lược này sẽ giúp người đứng đầu doanh nghiệp kết nối đồng bộ các chiến lược thành phần như: chiến lược nhân sự, chiến lược makerting, chiến lược tài chính, chiến lược sản phẩm, chiến lược kênh phân phối…

Bộ cẩm nang gồm 5 chương bao gồm:
Chương 1: Phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp
Chương 2: Phân tích môi trường bên ngoài doanh nghiệp
Chương 3: Lựa chọn chiến lược
Chương 4: Các chiến lược của doanh nghiệp
Chương 5: Thực hiện và đánh giá